Exekuce movitých věcí

Dotaz ze dne 6. 6. 2012 23:18.

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli exekutor při zabavování movitých věcí z bytu, může odnést také věci patřící dětem. Např. pracovní stoly u kterých se děti učí, lampičky, hračky, knížky, DVD s filmy pro děti, brusle, kola, přilby a chrániče, hudební nástroj dítěte nebo počítač s tiskárnou? Může také zabavit stavební spoření patřící dětem? Předem moc děkuji za Váš čas a odpověď.

Odpověď

Dobrý den, dle zákona lze postihnout exekucí (výkonem rozhodnutí) pouze majetek povinného, přičemž povinným je nejčastěji sám dlužník. V roli povinného se však může ocitnout také spoludlužník, ručitel či manžel.

Pokud se tedy Vaše děti neocitají v některé z výše uvedených rolí tj. spoludlužník či ručitel, což vzhledem ke kontextu Vašeho dotazu nepředpokládám, tak by se jich a jejich majetku neměla případná exekuce (výkon rozhodnutí) dotknout.

Ohledně Vámi zmiňovaného stavebního spoření, je situace poměrně jasná. Jestliže je stavební spoření „psáno“ na děti tj. vlastníky úspor budou děti, nelze na tyto finanční prostředky exekuci nařídit, pokud by se samy děti neocitly v roli povinného.

Trochu složitější je situace u movitých věcí. Problém totiž obvykle nastává v situaci, kdy již dochází k samotné exekuci (výkonu rozhodnutí) soupisem majetku. Vzhledem k tomu, že má exekutor (soudní vykonavatel) velmi omezené možnosti rozeznat, kdo je vlastníkem té či oné věci, často se řídí pouhými domněnkami o vlastnictví věcí s tím, že nejjednodušší může být sepsat vše co je smysluplně zabavitelné a následně si počkat, zda se ozve skutečný vlastník.

V případě, že by došlo k zabavení movitých věcí dětí v rámci exekuce vedené na Vás, je možné ihned po případném výkonu exekuce doručit ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Pokud jsou děti nezletilé, jsou oprávněni tuto žádost podat jejich zákonní zástupci. Zároveň je potřeba doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na jméno rodičů, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod.

V případě že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň byste mohla podat návrh na částečné zastavení exekuce, ve kterém byste navrhla, aby se exekuce zastavila co do věcí náležejících dětem a pokračovala pouze ohledně věcí povinného.

Jestliže by na soupis majetku provedl soudní vykonavatel (tj. zaměstnanec soudu) nikoliv exekutor či jeho pracovníci, žádost o vyškrtnutí věcí by se zcela vynechala, rovnou by přišla na řadu vylučovací žaloba.

Praxe exekutorů se ohledně postižení majetku dětí liší. Jsou exekutoři, kteří ponechávají dětské věci, hračky, knihy a další vybavení dětského pokoje zcela bez povšimnutí. Z druhé strany není ani vyloučeno, že by exekutor mohl do soupisu majetku uvést např. skříně, postele, stoly, židle, lampičky - prostě věci, u kterých lze předpokládat, že se nejednalo o dar dítěti, ale o majetek, který si pořídili rodiče dítěte jako vybavení dětského pokoje.

Pokud se jedná o věci, které dítě dostalo darem např. od Vás, prarodičů, známých, bylo by potřeba prokázat tuto skutečnost např. darovací smlouvou, písemným prohlášením svědků, fotografiemi (např. z Vánoc, narozenin dětí) apod.

V situaci kdy víte, že Vám zcela reálně hrozí "návštěva" exekutora, je možné se na ní připravit prostřednictvím tzv. preventivních opatření. Mezi které patří např. vytvoření si soupisu majetku dětí podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem. Pokud by nějaké doklady chyběly lze je nahradit písemnými svědeckými výpověďmi viz výše. Na 100 % takto sepsání věcí exekutorem zabránit nelze, ale v případě "pádných" dokladů se riziko snižuje a přinejmenším si takto připraví podklady pro případný návrh na vyloučení věcí z exekuce či vylučovací žalobu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou