Mateřská dovolená

Dotaz ze dne 18. 5. 2009 07:17.

Otázka

Dobrý den, mateřskou budu nastupovat 1.7.2009. V této práci co jsem budu do tohoto data 7,5 měsíců předtím jsem byla studentka a chodila jsem na pravidelnou brigádu na smlouvu -Dohoda o provedení činnosti. Nevím podle čeho si mám spočítat výši mateřské dovolené. Děkuji za odpověď. Martina

Odpověď

Dobrý den, podmínky pro vznik nároku jsou dvě, a to účast na pojištění v den, kdy máte nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství a 270 dní doby účasti na nemocenském pojištění v období dvou let před porodem. Jelikož jste zaměstnaná, první podmínku splníte. U druhé si nejsem tak jistá. Jste-li zaměstnána 7,5 měsíce, nesplňujete dobu pojištění získanou tímto zaměstnáním a je třeba zkoumat, zda je tu v období dvou let před porodem jiná doba účasti na nemocenském pojištění. Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství se započítává též doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia. Nepíšete podrobnější údaje, nevím tedy, zda tuto podmínku splníte. Dále je zde možnost, že jste byla účastna nemocenského pojištění na základě dohody. Bohužel jste použila pojmenování, které spojuje oba typy dohod, jež zná náš zákoník práce – dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto typy se liší v tom, že první zakládá účast na nemocenském pojištění a druhá ne.

Vznikne-li Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, potom se její výše stanoví z výše mzdy, kterou dosahujete v nynějším zaměstnání. Výše peněžité podpory v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se následně upraví podle redukčních hranic. Denní vyměřovací základ se základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (pracovní neschopnost), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do částky první redukční hranice nyní (786 Kč) se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (nyní 1 178Kč) se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 356) se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Pokud tedy bude denní vyměřovací základ 1500 Kč, pak se počítá celá částka 786 Kč a z částky 392 Kč (1178-786) se počítá 60% a z částky 322 (1500-1178) se započítá 30%. Z takto stanoveného denního vyměřovacího základu se pak vypočítá výše dávky tj. ve výši 70% upraveného denního vyměřovacího základu.Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období

Nesplníte-li potřebnou dobu pojištění, pak Vám nárok na peněžitou pomoc nevznikne. V takovém případě Vám bude poskytován již od porodu rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek se nyní poskytuje ve třech variantách. Více informací o jednotlivých variantách naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/2. Jelikož nebyl nárok na peněžitou pomoc v mateřství měla byste nárok jen na rodičovský příspěvek ve snížené výměře tj. 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a následně 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Pokud Vám tato varianta nevyhovuje, může o dávky žádat otec dítěte. Otec může na peněžitou pomoc (v mateřství) nastoupit až od sedmého týdne po porodu a to na základě dohody s matkou dítěte, že bude pečovat o dítě. V tomto případě musí zanechat výdělečné činnosti a nastoupit na „mateřskou dovolenou“. Do doby oněch sedmi týdnů, můžete zůstat bez prostředků od státu nebo si otec může zažádat o rodičovský příspěvek. Ve chvíli, kdy pak bude nastupovat na peněžitou pomoc, bude výplata rodičovského příspěvku zastavena, nebo v případě, že výše peněžité pomoci nebude dosahovat výše rodičovského příspěvku, bude poskytován jako dorovnání do této výše.

Otec může také ihned po porodu požádat o rodičovský příspěvek, aniž by žádal o peněžitou pomoc. Následně provede volbu varianty rodičovského příspěvku. Rodič si k rodičovskému příspěvku může neomezeně přivydělat, zajistí-li péči o dítě jinou zletilou osobou. Není tedy nutnost, aby zanechal výdělečné činnosti. Za Občanskou poradnu Jižní Město, Květa Kudová