Bydlení ve státním bytě

Dotaz ze dne 1. 1. 2009 20:12.

Otázka

Dobrý den, s manželem jsme se dohodli, že budeme žít odděleně, ale prozatím se rozvést nechceme, kvůli malé dceři. Chci se zeptat zda si mohu koupit družstevní byt i když nyní bydlíme s manželem ve státním bytě? Nájemní smlouva je napsaná na manžela na dobu neurčitou.Nemůže o tento byt přijít? Nebo lze to vyřešit majetkoprávním vypořádáním sepsané (u právníka,advokáta nebo notáře)?

Odpověď

Dobrý den, pokud vyjdeme z právní úpravy nájmu bytu, potom podle § 703 odst. 2 a 3 občanského zákoníku v případě, že spolu manželé trvale nežijí (toto se posuzuje individuálně, především jde o to, že manželé nesdílejí společnou domácnost a manželství vykazuje znaky hlubokého a trvalého rozvratu), nevznikne společný nájem manželů a ani společné členství v družstvu. Z toho by plynulo, že se stanete výlučnou členkou družstva. Nicméně nelze vyloučit, že manžel sice nebude členem družstva, ale vznikne mu nárok na podíl z hodnoty členského podílu. Občanský zákoník totiž také stanoví, že majetek, který za trvání manželství nabude jeden nebo oba manželé, je součástí společného jmění manželů (SJM). Na základě tohoto by se dalo dovozovat, že hodnota členského podílu bude součástí SJM bez ohledu na to, zda je manžel členem nebo ne. Je také třeba uvážit zdroje, ze kterých bude členský podíl zaplacen. Pokud nepůjde o finanční prostředky, které jste zdědila nebo Vám byly darovány, budou to opět prostředky ze společného jmění manželů. V tomto případě, i kdyby manžel nebyl členem družstva, neměl nárok na podíl hodnoty členského podílu, bude mít nárok na tzv. zápočet (kdyby došlo k rozvodu a vypořádání společného jmění manželů) tj. že mu vznikne nárok na to, aby mu bylo uhrazeno, co bylo ze společného jmění vynaloženo na výlučný majetek druhého manžela. V podstatě prostředky SJM, které jste použila na zaplacení členského podílu, „vrátíte“ do SJM a to bude následně vypořádáno. SJM lze vypořádat až po zániku manželství. V době trvání manželství lze SJM jen zúžit (až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti), a to prostřednictvím soudu nebo smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu. Soud může zúžit SJM ze závažných důvodů a také v případě, že jeden z manželů začal podnikat. Není ovšem stanoveno, co se považuje za závažné důvody, toto se posuzuje individuálně. Z judikatury vyplývá, že skutečnost, že manželé žijí odděleně nestačí k závěru, že jsou dány důvody ke zúžení SJM, je třeba zkoumat, zda jde o trvalý a neodčinitelný stav. Pokud se rozhodnete pro smlouvu formou notářského zápisu, tak je na místě upozornit, že tato smlouva je vůči třetím osobám (např. věřitelům) účinná je n v případě, že je jím obsah této smlouvy znám. Toto je důležité především pokud jde o závazky. Může dojít k situaci, kdy si jeden z manželů vezme půjčku, manželé sice mají zúženo SJM, ale věřitel není o této smlouvě informován a tudíž, jako by neexistovala. Může dlužnou částku požadovat po kterémkoli z manželů. Oproti tomu zúžení soudem toto omezení nemá a zúžení je účinné vůči třetím osobám i v případě, že o něm nevědí. Smlouvou lze zúžit majetek, který již patří do SJM i majetku a závazků vzniklých v budoucnosti. Zúžení SJM je cestou, jak dosáhnout toho, že manžel nebude mít nárok na členský podíl Domnívám se, že otázka zúžení SJM je hodná zvážení, nejen ve vztahu k družstevnímu bytu. Bohužel nemůžeme na Váš dotaz odpovědět jednoznačně. Doporučuji obrátit se s Vaším dotazem na specializovanou organizaci např. Sdružení bytových družstev a SVJ (www.bytovadruzstva.cz) popř. na advokáta, který se specializuje na tuto problematiku (např. přes seznam advokátů na stránkách České advokátní komory www.cak.cz). Ještě dodávám, že pokud trvale opustíte současný byt, který je ve společném nájmu manželů, dojde k přechodu nájmu a manžel se stane výlučným nájemníkem. Za Občanskou poradnu Jižní Město Květa Kudová