Neproplacení mzdy,zadržování výstupních dokladů

Dotaz ze dne 8. 11. 2010 15:30.

Otázka

Dobrý den,kvůli dlohodobé šikaně,vyhrožování a přetěžování ze strany zaměstnavatele jsem se psychicky zhroutila a onemocněla dne 3.6.2010.Výplatu za měsíc květen jsem přes veškeré výzvy k dnešnímu dni nedostala.Podala jsem tedy okamžitou výpověď doporučeně do vlastních rukou,která byla doručena dne 3.9.2010 v níž se dožaduji i proplacení odstupného a nevyčerpané dovolené.Poté jsem ukončila dne 3.10.2010 i pracovní neschopnost. Zaměstnavatel nekomunikuje a poslal mi až dnes 8.11.2010 zápočtový list, kde nerespektuje ani důvod výpovědi,ani termín.Zápočtový list vystavil ve znění - výpověď dohodou dne 3.10.2010. Nemohu se bez zápočtového listu zaměstnat a není možné mi ani vyplácet podporu, neboť mi nepotvrdil ani příjem pro potřeby ÚP. Zaměstnavatel fyzická osoba tyto praktiky běžně provádí u odcházejících pracovníků.Pracovala jsem u něho jako účetní a snažila se lidem při odchodu pomáhat.Teď však potřebuji pomoc sama.Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem si zcela jist, kam konkrétně směřuje Váš dotaz na naší poradnu, takže zřejmě bude na místě se podívat na Vaši situaci obecně.

Zaměstnavatel vystavil potvrzení o zaměstnání, ale Vy nesouhlasíte s jeho obsahem (nejsem si zcela jist, jestli jde o to, že chybně uvedl důvod rozvázání pracovního poměru, nebo jde o situaci, kdy skutečně neuvedl žádné jiné údaje než Vámi citované "výpověď dohodou dne 3.10.2010"). Zákoník práce v ustanovení § 313 výslovně uvádí, jaké údaje má zaměstnavatel uvádět do potvrzení o zaměstnání:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, b) druh konaných prací, c) dosaženou kvalifikaci, d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Ať již jde o nepravdivé, chybějící či naopak o přebývající informace, lze doporučit v první fázi zaměstnavatele písemně požádat o sjednání nápravy v přiměřeném termínu. Nevydá-li zaměstnavatel dobrovolně řádně vystavený zápočtový list (lze zkusit zaměstnavatele "popostrčit" prostřednictvím inspektorátu práce) můžete ho na vydání opraveného zápočtového listu žalovat, přičemž dle ustanovení § 315 zákoníku práce k podání žaloby máte lhůtu tří měsíců ode dne, kdy jste se o obsahu zaměstnavatelem vydaného potvrzení dozvěděla.

Ohledně nezaměstnatelnosti pro chybějící potvrzení o zaměstnání je třeba upozornit na skutečnost, že potvrzení o zaměstnání z předchozího pracovního poměru není zákoným předpokladem uzavření nové pracovní smlouvy, takže potenciálnímu zaměstnavateli nic nebrání v tom, aby Vás zaměstnal i bez "zápočtového listu". Bude-li potenciální zaměstnavatel zdůvodňovat odmítnutí Vaší žádosti o práci absencí potvrzení o zaměstnání z předchozího pracovního poměru, lze doporučit požádat ho o to, aby Vám toto odmítnutí, včetně důvodů a výše nástupní mzdy, potvrdil písemně. Ušlo-li Vám zaměstnání proto, že bývalý zaměstnavatel neplnil řádně své povinnosti, můžete požadovat náhradu způsobené škody (důkazní břemeno je ovšem na Vás).

Od samotného potvrzení od zaměstnání je vhodné oddělovat potvrzení pro potřeby úřadu práce. Nejde zde snad o to, že byste nemohla žalovat na jeho vydání, ale v praxi může být jednodušší (a hlavně rychlejší) doložit rozhodné skutečnosti úřadu práce jinak (bohužel na základě Vašeho dotazu netuším, jaké doklady máte či nemáte k dispozici - výplatní pásky, pracovní smlouva, okamžité zrušení včetně doložené doručení...). V tomto ohledu doporučuji s úřadem práce konzultovat možnost obejít se bez chybějících listin prostřednictvím jiných důkazů či čestného prohlášení.

Ohledně nevyplacení odstupného a dlužných mezd lze opět doporučit vyzvat zaměstnavatele ke splnění povinnosti v náhradní lhůtě (např. tři dny od doručení výzvy) a pohrozit stížností na inspektorát práce a soudní žalobou. Nebude-li možné zaměstnavatele přimět k "dobrovolné" úhradě (zkuste přesvědčit inspektorát práce, aby telefonicky kontaktoval zaměstnavatele se žádostí o vysvětlení situace), nezbude než podat žalobu na zaplacení (dle dotazu nepředpokládám, že by šlo o případ, kdyby zaměstnavatel směřoval k úpadku).

V rámci hrozeb můžete argumentovat nejen náklady případného soudního řízení, které by musel hradit zaměstnavatel, ale i pokutami, které může zaměstnavateli fyzické osobě, uložit inspektorát práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:

1) neposkytnutní mzdy ve stanoveném termínu

je přestupek dle § 13 odst. 1 písm. c), za který lze dle ust. § 13 odst. 2 písm. c) uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

2) nevystavení řádného potvrzení o zaměstnání

se řadí pod "porušení povinností při skončení pracovního poměru" dle ust. § 12 odst. 1, za což lze uložit dle ust. § 12 odst. 2 pokutu až do výše 300 000 Kč.

Bude-li nezbytné řešit věc soudně (ať již co do vydání potvrzení, vyplacení dlužné mzdy či odstupného), můžete využít vzorů dostupných na adrese: http://bpp.iure.cz/node/102.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.