neplatně ukončení prac.poměru

Dotaz ze dne 6. 10. 2010 15:12.

Otázka

Dobrý den, v době mé RD mi byla neplatně podáná výpověd z PP z důvodů nadbytečnosti.Má RD končí 6.11.2010 to samé datum mi měla končit i výpověd. Po tomto datu jsem měla obdržet tři odstupné platy.S tím,že si chtěli ušetřit dva platy za výpovědní dobu.Písemně jsem nesouhlasila s touto výpovědí.Dokonce jsem navrhovala i ukončení dohodou s odstupným.Až na můj druhý dopis(výzvu) zaměstnavatel zareagoval. A to ,že odvolává výpověd podanou zaměstnavatelem.A to je vše.Stratila jsem důvěru ve svého zaměstnavatele a nevím jak mám ted postupovat.Jednou jsem nadbytečná a ted to berou zpět? Musím s tímto odvoláním souhlasit? Jak se mohu bránit?Děkuji Vám za odpověd. Přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

v první řadě si je třeba být jistý, jaké listiny Vám vlastně byly doručeny. Pracovní poměr lze rozvázat různými způsoby. V běžném jazyce se pojem "výpověď" použije pro cokoliv, ale pro řešení právních otázek je třeba upřesnit, kdy jde skutečně o výpověď a kdy o něco jiného, jelikož s každým způsobem rozvázání pracovního poměru spojuje zákoník práce něco jiného.

V popsaném případě půjde zřejmě buď o výpověď nebo o návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou (podstatný je vždy obsah listiny, nikoliv její název).

U výpovědi jde o jednostranný úkon zaměstnavatele, který nevyžaduje souhlas zaměstnance - výpověď je právně účinná doručením zaměstnanci, který se v případě nesouhlasu musí bránit žalobou na neplatnost výpovědi u soudu.

Oproti tomu rozvázání pracovního poměru dohodou není možné bez souhlasu zaměstnance - přijde-li zaměstnanci návrh na takovéto rozvázání pracovního poměru, jde pouze o návrh zaměstnavatele a je zcela na zaměstnanci zda ho podepíše (odsouhlasí dohodu), návrh výslovně odmítne, nebo se tváří, jako by mu nikdy nic nepřišlo.. Samotné doručení návrhu na uzavření dohody nemůže mít za následek rozvázání pracovního poměru.

V první fázi je tudíž třeba získat jistotu o jaké listiny se jedná. Šlo-li o návrhy na rozvázání pracovního poměru dohodou a Vy jste je neodsouhlasila, tak musíme postupovat tak, jako by se nic nestalo ("odvolání výpovědi" by v tomto případě znamenalo pouze to, že zaměstnavatel bere zpět svůj návrh na uzavření dohody a tudíž již nemůžete na návrh přistoupit) a po skončení RD se musíte vrátit do zaměstnání, pokud tedy neuzavřete novou dohodu o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám pak naopak musí přidělovat práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou. Osobně se domnívám, že ve Vašem případě šlo o tuto variantu, jelikož u skutečné výpovědi by nebylo možné, aby pracovní poměr skončil k 6.11.2010 - výpovědí pracovní poměr končí vždy ke konci měsíce (na druhou stranu nelze vyloučit, že zaměstnavatel skutečně zaslal výpověď, ale uvedl v ní chybné datum skončení pracovního poměru).

Šlo-li o výpověď (ust. § 52 zákoníku práce), tak v první řadě je na místě upozornit, že výpověď pro nadbytečnost, tedy podle písm. c) citovaného ustanovení, nelze dát platně zaměstnanci čerpajícímu rodičovskou dovolenou. V případě takovéto výpovědi tudíž má zaměstnanec nárok požadovat, aby byl dále zaměstnáván a žalovat na neplatnost výpovědi (žalobu je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, ke kterému měl pracovní poměr skončit). Pokud by tudíž nedošlo k zpětvzetí výpovědi, mohla byste se rozhodnout, zda na výpověď svou nečinností přistoupíte (byť je v rozporu se zákoníkem práce), nebo ji výše zmíněným způsobem napadnete.

Jak je to ovšem se zpětvzetím výpovědi? V ustanovení odst. 5 § 50 zákoníku práce nalezneme výslovně uvedeno, že jednou doručenou výpověď lze písemně odvolat pouze s písemným souhlasem dotčeného zaměstnance. V současnosti tudíž můžete zaměstnavatele upozornit na to, že odvolání výpovědi je neplatné, jelikož jste k němu neudělila písemný souhlas požadovaný citovaným ustanovením zákoníku práce.

Je ovšem na Vaší úvaze, čeho vlastně chcete dosáhnout . Jde-li Vám o to, abyste měla práci, tak je samozřejmě nejjednodušší přistoupit na odvolání výpovědi a po skončení RD řádně nastoupit do práce. Chcete-li dosáhnout zrušení pracovního poměru, je nejjednodušší zaměstnavatele upozornit na to, že jste s odvoláním výpovědi nesouhlasila a tudíž skončením výpovědní doby (tu je nutné přepočítat - není-li platně ujednáno jinak, je výpovědní doba dvouměsíční a počítá se od začátku měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zaměstnanci - nepůjde tedy o 6.11.) dojde ke skončení pracovního poměru a Vy očekáváte vyplacení odstupného. Nic Vám samozřejmě nebrání ani použít argument o neplatnosti odvolání výpovědi k tomu, abyste si vyjednala rozvázání pracovního poměru dohodou.

Šlo-li ve skutečnosti pouze o návrh dohody, jsou Vaše možnosti omezenější. Váš pracovní poměr trvá jako by se nic nestalo a tudíž musíte nastoupit zpět do zaměstnání, nebo se na rozvázání pracovního poměru dohodnout. Výpověď můžete sice podat i Vy a to i bez udání důvodu, ale v takovém případě je nutné počítat s výpovědní dobou a s tím, že není nárok na odstupné.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.