životní situace

Dotaz ze dne 8. 3. 2014 11:13.

Otázka

Dobrý den, mám matku nyní 63 let-4 děti.Nepobírá žádný důchod, nic.Léta jsme se nestýkaly.Před 2 roky jsem ji objevila jako bezdomovce.Bylo mi ji líto, ubytovala jsem ji na mé chalupě.Asi před rokem si zlomila nohu, řekla, že k lékaři ji nikdo nedostane, že má dluhy, exekuce,že se radši zabije, noha srostla špatně - téměř nechodí.Chci se zeptat, má člověk, který neplatí pojistné, nějaký nárok na léčení? Jak ji vyřídit doklady, případně měla by nárok na důchod, ačkoliv byla téměř celý život v domácnosti?Jezdíme za ní se sestrou, vozíme jídlo, platíme energie, vše nejnutnější,ale už nám docházejí síly. Sama jsem samoživitelka-2 děti a sestra na MD. Co bych mohla udělat, aby se situace nějak změnila? Děkuji za jakékoliv informace

Odpověď

Dobrý den,

zdravotní pojištění se ve skutečnosti chová spíše jako daň. Pokud člověk nemá placené důchodové pojištění, následně nemusí mít nárok na důchod (či dostane nižší důchod), pokud člověk nemá nemocenské pojištění, nedostane nemocenskou... pokud však není řádně hrazené zdravotní pojištění, neznamená to, že by člověk neměl nárok na "normální" zdravotní péči - jediné co je třeba, je průkaz pojištěnce, který ji v případě ztráty vystaví nový její zdravotní pojišťovna (bez ohledu na skutečnost, že u ní má dluh). Neřeším nyní akutní ohrožující stavy, kdy se péče poskytuje bez ohledu na to, že není průkaz k dispozici a zdravotní zařízení až následně řeší, zda jde o pojištěnce či třeba cizince bez pojištění.

K získání průkazu pojištěnce je třeba mít doklad totožnosti.

Pokud nejsou k dispozici žádné doklady, bude třeba "udělat kolečko" po úřadech a vyřídit si nové.

Základním průkazem občana je občanský průkaz.

Občanské průkazy se dnes dělí na průkazy se strojově čitelnými údaji a průkazy bez strojově čitelných údajů. Žádost o průkaz se strojově čitelnými údaji lze podat na kterémkoliv obecním úřadě (úrovně obecního úřadu s rozšířenou působnosti), o průkaz bez strojových údajů je třeba žádat na úřadu místně příslušném podle pobytu žadatele.

Za normálních okolností se nový průkaz vydává proti odevzdání starého průkazu. V případě, že není možné starý průkaz odevzdat, protože byl ztracen či odcizen, je třeba k žádosti o vydání nového průkazu přiložit potvrzení o těchto skutečnostech. Potvrzení vydá obecní úřad (ztráta) či Policie ČR (odcizení).

K podání žádosti je třeba dále doložit totožnost k čemuž lze použít řidičský průkaz, cestovní pas či jiný veřejný doklad či listinu. V případě ztráty či odcizení všech dokladů se zpravidla předkládá rodný list (který lidé zpravidla nenosí u sebe), ale vzhledem k situaci matky je pravděpodobné, že nemá k dispozici ani rodný list.

V takové situaci, jelikož bychom se dostali do "bludného kolečka" kdy Vám nevydají občanský průkaz, jelikož nemáte rodný list a rodný list Vám nevydají, jelikož nemáte občanský průkaz, je třeba přistoupit k tomu, že lze totožnost prokázat "jiným způsobem". Konkrétní praxe jednotlivých úřadů se liší, nicméně zpravidla by mělo zafungovat, pakliže byste na úřad šla s matkou a s vlastním dokladem totožnosti a prohlásila, že se jedná o Vaši matku, přičemž (pokud funguje systém a je fotografie trochu aktuální) může úřad totožnost porovnat i oproti poslední fotografii uložené v evidenci obyvatel.

K úhradě poplatků za vydání dokladů lze využít sociální dávky ze systému hmotné pomoci - tzv. mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi (http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/pomoc).

K získání důchodu, ať již starobního či invalidního je třeba mít k dispozici předepsanou dobu důchodového pojištění. V rámci důchodového pojištění se započítávají i tzv. náhradní doby pojištění (např. v případě matky bude významná doba péče o děti mladší 4 let), ale bez bližších údajů neposoudím, jestli doba účasti na pojištění v kombinaci s náhradními dobami pojištění nám umožní žádat o starobní či invalidní důchod. V tomto ohledu by bylo po vyřízení dokladů vhodné požádat Českou zprávu sociálního zabezpečení o vydání přehledu dob pojištění.

Pokud se nedobereme k nároku na důchodu (či zjistíme, že nárok na důchod bude možné uplatnit až později - u starobního důchodu jsou v různém věku požadovány různé doby pojištění), tak z hlediska situace Vaší matky můžeme uvažovat o:

1. uplatnění nároku na výživu vůči manželovi či bývalému manželovi a vůči dětem.

V případě soudního sporu je samozřejmě třeba uvážit bližší okolnosti a podle toho dovodit, zda nárok na výživné existuje (např. dítě může argumentovat, že požadovat zajištění výživy je v rozporu s dobrými mravy, vzhledem k tomu, jak se k němu dotčený rodič v minulosti zachoval, nebo tím, že rodiči nic nebrání v tom, aby získal prostředky na svoji obživu prací) a v jakém rozsahu (kde na jedné straně řešíme důvodné potřeby vyživovaného a možnosti vyživujícího a poměry těchto schopností u jednotlivých osob povinných výživou).

2. sociálních dávkách.

Vzhledem k ubytování na Vaší chatě zřejmě nemá aktuálně smysl v této fázi řešit nějaké dávky na bydlení, takže v principu můžeme uvažovat buď o dávkách přiznávaných vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo o dávkách v hmotné nouzi.

Pokud jde o dávky přiznávané v důsledku zdravotního stavu, dle Vašeho popisu neposoudím, jak vážné je Vámi zmiňované "téměř nechodí" ve vztahu ke schopnosti Vaší matky se o sebe postarat. Pokud by již potřebovala k zajištění svých potřeb pomoc třetí osoby (např. si nezvládne dojít nakoupit, uvařit...) lze uvažovat, zda by nebylo možné požádat o příspěvek na péči (http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek) v souvislosti se zhoršenou možností pohybu by bylo možné uvažovat o příspěvku na mobilitu (http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita) či vhodnosti nějakých pomůcek přes příspěvek na jejich pořízení (http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka).

Co se týče dávek v hmotné nouzi, tak zde máme tři dávky:

- příspěvek na živobytí (což je složitější moderní nástupce dřívějšího doplácení do životního minima), - doplatek na bydlení - mimořádnou okamžitou pomoc (sloužící pro různé mimořádné situace, jako je např. nutnost vyřídit si doklady, či třeba k tomu, aby mohl žadatel "přežít" do doby rozhodnutí o jiných dávkách).

Dávky v hmotné nouzi jsou charakteristické tím, že se u nich zkoumá, zda-li je žadatel v hmotné nouzi. I kdyby například někdo neměl vůbec žádné příjmy, nepřiznali by mu příspěvek na živobytí, pokud by zjistili, že má úspory ze kterých může zatím žít. Stejně tak se od žadatele očekává, že se snaží svoji situaci řešit, takže je "problém" pokud člověk nepracuje a ani není registrován na úřadu práce, pakliže mu jinak nic v práci nebrání, nebo pokud si nepožádá o výživné, byť by dle všeho na něj měl nárok.

Příspěvek na živobytí je doplatek mezi (ve stanovených případech zákonným způsobem poníženými) příjmy a tzv. částkou živobytí. Částka živobytí vychází z životního minima (životní minimum samotně žijícího jednotlivce je v současnosti 3 410 Kč), ale podle dalších okolností může být částka ponížena (typicky pro "nedostatečnou" snahu řešit svoji situaci), ale i navýšena (např. pokud by měla matka od lékaře předepsanou diabetickou dietu).

Pro úplnost bych rád dodal, že statut osoby v hmotné nouzi se "hodí" např. i pro osvobození od 30 Kč poplatků u lékaře.

Další informace o dávkách v hmotné nouzi naleznete např. na http://portal.mpsv.cz/soc/hn.

Na závěr stručně k dávkám na bydlení. V první fázi byste musela s matkou uzavřít smlouvu, na jejímž základě za úplatu bude užívat Vaši chatu (a následně příjem danit). Pokud by chata byla kolaudována jako nemovitost k bydlení, mohla by si matka do ní nahlásit trvalý pobyt a následně žádat o příspěvek na bydlení (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni), pokud jde o nemovitost, kam si trvalý pobyt nemůže nahlásit, lze zkusit požádat o výše zmíněný doplatek na bydlení - vzhledem ke zvláštním okolnostem může úřad doplatek na bydlení přiznat i když žadatel nesplňuje "standardní" podmínky pro jeho přiznání, ale i zde je základem doložit, že matka má nějaké bydlení a vynakládá za něj nějaké náklady.

Chápu a znám z jiných případů obavy lidí z exekucí, nicméně v popsané situaci se matka nemá zřejmě čeho bát. Teoreticky by mohly být ohroženy Vaše věci na zmiňované chatě, pokud byste nebyla v případě návštěvy exekutora schopná prokázat, že je vlastníte Vy a nikoliv Vaše matka, ale u Vaší matky zřejmě dojde na příslovečné "kde nic není, ani čert nebere".

I když by se např. podařilo vyřídit důchod, tak jí exekutor může strhávat pouze v zákonem stanoveném rozsahu (pokud správně předpokládám, že by byl důchod nízký, pravděpodobně by nemohl strhávat nic) a výše zmiňované sociální dávky pak ani exekučně postižitelné nejsou. V těchto případech se zpravidla postupuje tak, že se exekutorovi / věřiteli pošle potvrzení o hmotné nouzi a stručně vysvětlí sociálněekonomická situace dlužníka a s lítostí sdělí, že bohužel není z čeho splácet dluhy. Pokud exekutor / věřitel zjistí, že dlužník skutečně nic nemá, nemají zpravidla následně chuť zbytečně ztrácet čas a peníze hledáním neexistujícího majetku a zpravidla akorát jednou za čas zkontrolují, jestli náhodou dlužník nepřišel k penězům.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.