Smazání z rejstříku trestu

Dotaz ze dne 21. 4. 2009 16:21.

Otázka

DObrý den, chtěl bych se zeptat za jak dlouho může občan požádat o smazání zapisu v tr.rejstříku? A kam by se měl obrátit? Myšleno smázání zápisu v tr.rejstříku ne jako vražda nebo těžký tr.čin ale jako žádost o smazání třeba krádež, ublížení n azdraví apod. Děkuji za opdověd.

Odpověď

Dobrý den, zahlazení odsouzení upravuje § 69 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon následovně:

Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně a) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, b) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, c) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok, k trestu propadnutí majetku, k trestu vyhoštění nebo k trestu zákazu pobytu, nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.

Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým vzorným chováním a poctivým poměrem k práci, že se napravil, může soud zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1.

Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. O zahlazení odsouzení rozhoduje soud na žádost odsouzeného. Vzor takové žádosti naleznete např. na http://vzorysmluv.planetka.cz/s-12-093.htm. Za Občanskou poradnu Jižní Město, Květa Kudová